Tomt utrymme

POLICY MOT TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Ingen på vår arbetsplats ska bli utsatt för en diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller i övrigt en kränkande särbehandling.

 

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är en form av otillåten diskriminering vilket inte heller accepteras på vår arbetsplats. Diskrimineringslagen baseras på idén om alla människors lika värde och rätt till lika möjligheter och rättigheter. Inom arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö förtydligas också arbetet att motverka kränkande särbehandling.  

 

Riktlinjerna gäller för alla i organisationen, oavsett ställning. MiJob Bemanning & Rekrytering ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete som inkluderar personligt bemötande och arbetssituation.


Definition

Trakasserier är enligt diskrimineringslagens definition ett uppträdande i arbetslivet som har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder och alltså är förbjudna.

 

Med kränkande särbehandling avses även annan negativ verbal eller fysisk handling som riktas mot en eller flera på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller utanförskap. Kränkande särbehandling riskerar att leda till sämre arbetsresultat och samarbetssvårigheter på de enheter som drabbas.

 

Trakasserier och kränkande särbehandling kännetecknas av att de är ovälkomna av den som utsätts för dem. Det är den som utsätts för beteendet eller handlingen som avgör vad som är kränkande och om det kan accepteras eller inte. Den faktiska behandlingen är avgörande och även ett beteende som inte är avsiktligt kan utgöra trakasserier eller uppfattas som kränkande. Det är därför omöjligt att göra en klar och tydlig avgränsning av tillåtet och inte tillåtet beteende. En samlad bedömning av omständigheterna och hur situationen uppfattades måste göras.

 

Exempel på trakasserier och kränkande särbehandling är:

  • Stötande och kränkande kommentarer, anspelningar, gester och uttryck t.ex. med sexuell innebörd
  • Mobbning, social utfrysning
  • Förlöjligande – att exempelvis utsätta en medarbetare för kränkande skämt
  • Medvetna förolämpningar, kritiskt och negativt bemötande (inklusive ryktesspridning)
  • Utestängande av någon ur kamratskapet på arbetsplatsen
  • Kränkande beröring, ofredande och krav på sexuella tjänster
  • Kränkande bilder, e-post, skärmsläckare etc.


Ansvar

Riktlinjernas innehåll utgör en del av anställningsavtalet och varje medarbetare har därför ett ansvar att följa dessa för att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling.

 

Ansvaret innebär bl. a. att

  • Medarbetaren ska vara lyhörd för andra människors reaktioner och uppmärksam på när ett visst beteende inte välkomnas
  • Alla har vi en skyldighet att medverka till gott klimat
  • Vara på din vakt så att du inte deltar i något som du sedan får ångra.

 

Chefens ansvar är att förebygga trakasserier eller kränkningar och skyndsamt ta tag i problem eller händelser med respekt och värdighet för individen.


Disciplinpåföljder

En medarbetare som bryter mot riktlinjerna, dvs medverkar till trakasserier eller kränkning, och som därmed åsidosätter sina skyldigheter i anställningen kan meddelas disciplinpåföljd (varning eller löneavdrag) för företeelsen. Omplacering av medarbetaren kan också bli aktuell. I allvarliga eller vid upprepade fall kan det bli fråga om uppsägning eller avskedande.


Förbud mot repressalier

Det är förbjudet, enligt lag, att utöva repressalier mot en medarbetare, inhyrd eller praktikant, när denne påtalat eller blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. Det kan också handla om att någon avvisat en trakasserande handling.


MiJob Bemanning & Rekryterings mål och förebyggande åtgärder

MiJob Bemanning & Rekrytering har nolltolerans för trakasserier och kränkande särbehandling. Därför är målsättningen att ingen ska känna sig kränkt eller trakasserad. Om så ändå är fallet ska åtgärder säkerställa att det upphör omgående.

 

Samtliga chefer och arbetsledare ska informeras och utbildas i denna ofta känsliga och svåra personalproblematiken för att sedan sprida budskapet vidare i organisationen. Chefer och arbetsledare är också operativt ansvariga för att MiJob Bemanning & Rekrytering i allmänhet har en bra arbetsmiljö som bl.a. innefattar att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling.

 

Information kring denna policy och dess handlingsplan ska ges till alla medarbetare, vid introduktioner av nyanställda och finnas tillgänglig på vårt intranät.


Kontaktpersoner

För all hantering kring dessa frågor ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef. Du kan även vända dig till någon av personerna nedan:


Kontaktperson

Aziz Halimi VD

073-541 69 21


Visselblåsarfunktion

https://secure.whistlecase.se/mijob
För mer information om hur du går tillväga om du utsätts för, eller vet att annan person utsätts för, trakasserier eller kränkning, se vidare Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

 

 

Policyn antagen 2023-12-01

Ledningen på MiJob Bemanning & Rekrytering

Tomt utrymme